Information
Đề bài :
Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự lưa chọn của chính lịch sử .
Bài làm.

Sự đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử :
1.Hoàn cảnh lịch sử :
a)Hoàn cảnh quốc tế :

Năm 1917 ,cách mạng tháng 10 nga vĩ đại thắng lợi mở ra thời đại mới , thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới .thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga dặt cho những người yêu nước Việt nam một sự lựa chọn mới :độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội .
Vai trò và sự tác động của lý luận cách mạng của chủ nghĩa mác lê nin là nhân tố thúc đẩy sự ra đời của các đảng cộng sản và sự thành lập quốc tế cộng sản .Điều đó khảng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân trong việc quyết định sự phát triển của xã hội
b)Hoàn cảnh trong nước .
Vào giữa thế kỉ XIX thực dân pháp xâm chiếm nước ta .đến cuối thế kỉ XIX sau khi cơ bản kết thúc giai đoạn vũ trang xâm lược thực dân pháp bắt đầu tiến hành kế hoạch bóc lột sức người , sức của ở việt nam .
Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam .
Tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội , đặc biệt các mâu thuẫn dân tộc và giai cấp đã dẫn đến nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng .
Độc lập dân tộc và tự do dân chủ là nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta , là nhu cầu bức thiết của dân tộc.
2)Đảng cộng sản ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa mác –lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ sự phân tích vị trí kinh tế –xã hội của các giai cấp đảm nhiệm được sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng .
Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam lịch sử đã trao cho giai cấp công nhân ngọn cờ dân tộc .Đó là một yêu cầu khách quan ,bởi vì giai cấp công nhân là giai cấp trung tâm của thời đại mới , là người đại diện cho quyền lợi dân tộc và quyền lợi giai cấp :bởi vì ,” trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với gai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự “ cách mạng”.
Phong chào công nhân ra đời và sự phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên . muốn trở thành một phong trào tự giác , nó được vũ trang bằng lí luận Mac –lênin – vũ khí lí luận và tư tưởng của giai cấp công nhân .
Giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng thành công thì phải được tổ chức một chính đảng tiên phong .Chỉ khi được tổ chức thành một chính đảng độc lập thì giai cấp công nhân mới có khả năng tập hợp được các lực lượng dân tộc và dân chủ là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam , sứ mệnh của đảng gắn liền với sớ mệnh dân tộc và giải phóng giai cấp .
Sự thành lập đảng là quy luật của sự vận động của phong trào công nhân từ tự phát đến tự giác khi nó được trang bị lí luận cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin.
Tài liệu