Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU 3

I. Cơ sở lí luận của hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu 3
1. Khái niệm hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu 3
2. Phân loại hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu 4
3. Đặc điểm của hoạt động gia công xuất khẩu 7
4. Vai trò của hoạt động gia công hàng hóa xuất khẩu 8
4.1 Đối với nền kinh tế quốc dân 8
4.2 Đối với doanh nghiệp gia công xuất khẩu 9
5. Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động gia công 10
5.1 Doanh thu gia công (TR) 10
5.2 Chi phí gia công (TC) 10
5.2 Lợi nhuận gia công (P) 10
5.4 Tỷ suất doanh thu / chi phí 11
5.5 Tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu 11
II. Hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu 11
1. Khái niệm hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu 11
2. Quy trình thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu 12
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động gia công xuất khẩu 13
1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 13
1.1 Môi trường chính trị - luật pháp 13
1.2 Môi trường khoa học – công nghệ 16
1.3 Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu 17
1.4 Đối thủ cạnh tranh 20
2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp 21
2.1 Nguồn nhân lực 21
2.2 Nguồn vốn 22
2.3 Cơ sở vật chất của công ty 23
Chương II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 24
I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần May 10 24
1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần May 10 24
1.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 25
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 26
2. Các nguồn lực của công ty 31
3. Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 40
3.1 Môi trường bên ngoài 40
3.2 Môi trường bên trong của doanh nghiệp 44
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua của công ty cổ phần May 10 48
II. Thực trạng hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty 53
1. Tổ chức hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty 53
1.1 Lựa chọn bên đặt gia công 53
1.2 Ký kết hợp đồng gia công 54
1.3 Thực hiện hợp đồng gia công 56
1.4 Kiểm soát hoạt động gia công 60
2.Thực trạng kết quả gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty 61
2.1. Doanh thu các mặt hàng gia công 61
2.2. Cơ cấu các mặt hàng gia công 64
2.3. Thị trường tiêu thụ và bạn hàng 69
2.4. Tình hình kí kết hợp đồng gia công 73
2.5 Tình hình thực hiện đơn giá gia công tại công ty cổ phần May 10 75
2.6 Chi phí hoạt động gia công của công ty May 10 79
2.7 Hiệu quả hoạt động gia công 83
III. Đánh giá hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty cổ phần May 10 86
1. Điểm mạnh 86
1.1 Xây dựng được mối quan hệ làm ăn lâu dài đối với nhiều bạn hàng quốc tế 87
1.2 Dây chuyền công nghệ hiện đại 87
1.3 Công ty đã áp dụng đồng bộ ba hệ thống quản lý 88
1.4 Đạt chất lượng cao về sản phẩm 88
2. Điểm yếu 89
2.1 Hạn chế trong nghiên cứu thị trường và tìm kiếm bạn hàng 89
2.2 Chưa hoàn toàn chủ động trong việc cung cấp nguyên phụ liệu mà còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp của nước ngoài 90
2.3 Công ty chỉ xuất khẩu theo điều kiện FOB 90
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 92
I. Cơ sở đề xuất giải pháp 92
1. Một số nét về ngành may mặc Việt Nam 92
2. Định hướng phát triển của ngành may mặc Việt Nam 94
3. Định hướng phát triển của công ty cổ phần May 10 96
3.1 Mục tiêu của công ty 96
3.2. Phương hướng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 97
II. Đánh giá chung về cơ hội và thách thức của công ty cổ phần May 10 98
1. Cơ hội 98
2. Thách thức 99
III. Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty cổ phần May 10 100
1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty cổ phần May 10 100
1.1 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 100
1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động 102
1.3 Nâng cao tính cạnh tranh của công ty 104
1.4 Quản lí và sử dụng vốn có hiệu quả 106
1.5 Mở rộng thị trường nguyên phụ liệu 108
2. Kiến nghị 110
2.1 Kiến nghị đối với công ty 110
2.2 Kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan 111
KẾT LUẬN 112
TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

Tài liệu