Information
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, một nhà nước kiểu mới đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, hoạt động theo lí tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, chấm dứt gần một thế kỷ chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Ngày 30/4/1975, chính quyền tay sai Sài Gòn của đế quốc Mỹ đã sụp đổ hoàn toàn, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một đất nước nhỏ bé như đất nước Việt nam chúng ta mà lần lượt đánh bại hai đế quốc vào loại lớn mạnh nhất thế giới, là một điều hết sức phi thường, đó phải là kết quả của một đường lối lãnh đạo đúng đắn. Đó chính là đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân. Đảng là tổ chức tiên phong đại diện cho lí tưởng của giai cấp công nhân và nông dân, hoạt động trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng cộng sản Việt Nam luônz là đội quân tiên phong, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ kể cả trong thời chiến cũng như thời bình, đưa đất nước ta tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội.
Với chuyên đề " Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam" em xin trình bày các vấn đề sau:
A. Lời mở đầu.
B. Nội dung:

I. Cách mạng Việt nam trước khi Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời.
II. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản.

1. Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời.
2. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách mạng Việt nam .
III. Những thắng lợi cụ thể của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng.
1. Cách mạng tháng 8 thành công
2. Bảo vệ chính quyền non trẻ
3. Kháng chiến chống Mỹ thành công
4. Công cuộc đổi mới thành công
C. Kết luận
Vì thời gian có hạn nên bài tập của em khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế nhất định.
Kính mong cô sửa đổi, bổ sung thêm để bài tập của em được hoàn chỉnh hơn và hiểu biết của em về Đảng Cộng Sản Việt nam được đâỳ đủ hơn.
Tài liệu