Information
LỜI NÓI ĐẦU ……trang1
CHƯƠNG I: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP trang3
I. Những vấn đề chung về chiến lược kinh doanh trang3
1. Chiến lược kinh doanh là gì trang3
1.1. Nguồn gốc của chiến lược trang3
1.2. Các định nghĩa cơ bản về chiến lượctrang4
2. Phương pháp phân tích SWOT và mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter.trang8
2.1 Phương pháp phân tích SWOTtrang8
2.2 . Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Portertrang8
II. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệptrang10
1. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trang11
2. Tính tất yếu khách quan phải xây dựng chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện naytrang12
III. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh trang14
1. Phân tích môi trường kinh doanh trang14
1.1 Các yếu tố của môi trường kinh doanhtrang14
1.2 Phân tích môi trường vĩ môtrang15
1.3. Phân tích môi trường ngànhtrang17
1.4. Tác động của nhóm chiến lượctrang18
2. Phân tích hoạt động của doanh nghiệp trang18
2.1 Quá trình tạo ra sản phẩmtrang18
2.2. Phân tích các hoạt động tài chínhtrang20
2.3. Phân tích các hoạt động bổ trợtrang21
2.4. Tổng kết các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơtrang23
2. Xác định mục tiêu của doanh nghiệptrang23
3.1. Các loại mục tiêu của doanh nghiệptrang23
3.3 Các nguyên tắc xác định mục tiêutrang25
3. Xây dựng chiến lược kinh doanh trang26
4.1 Chiến lược sản phẩmtrang26
4.2 Chiến lược thị trườngtrang26
4.3 Chiến lược cạnh tranh……..trang27
4.4 Chiến lược đầu tưtrang28
CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CỦA TỔNG CÔNG TY TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG VÀ XÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC trang30
I. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng
1. Lịch sử hình thành của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA)trang30
1.1. Giai đoạn 1 (1975-1995) trang30
1.2. Giai đoạn 2 (1985-1995) : Giai đoạn chuyển tiếptrang30
1.3. Giai đoạn 3 (1995 đến nay) : Giai đoạn đổi mới và phát triểntrang30
2. Đặc điểm về chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ kinh doanh trang33
2.1. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công tytrang33
2.2. Các đối tác kinh doanh chủ yếu của Tổng công tytrang34
II. Tổng quan về năng lực hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian quatrang35
1. Đánh giá về năng lực hoạt động của Tổng công tytrang35
1.1. Đánh giá năng lực vốn của Tổng công tytrang35
1.2. Đánh giá về công tác quản lý của Tổng công tytrang39
1.3. Về chất lượng lao độngtrang41
1.4. Năng lực về trang thiết bị sản xuất của Tổng công tytrang42
2. Tình hình sản xuất kinh doanh nói chung của Tổng công tytrang43
2.1. Kết quả kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian quatrang43
2.2. Những ưu điểm và hạn chế của Tổng công ty trong thời gian quatrang48
III. Phân tích môi trường bên ngoài, đánh giá các cơ hôi và sự đe doạ của Tổng công ty cơ khí Xây dựngtrang50
1. Phân tích môi trường vĩ môtrang50
1.1. yếu tố kinh tế của môi trường vĩ môtrang51
1.2. yếu tố công nghệ của môi trường vĩ môtrang52
1.3. Yếu tố chính trị và luật pháp của môi trường vĩ môtrang53
1.4. Yếu tố xã hội của môi trường vĩ môtrang53
2. Phân tích môi trường ngànhtrang54
2.1. Sự cạnh tranh của các công ty kháctrang54
2.2. Sức ép về giá của người muatrang54
2.3. Sức ép về giá của người cung cấptrang55
2.4. Sự cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩntrang55
IV. Tổng kết việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu cơ hôi và sự đe doạ của Tổng công tytrang56
1. Tổng hợp các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và sự đe doạ của Tổng công ty trang56
1.1. Mặt mạnh của Tổng công tytrang56
1.2. Mặt yếu của Tổng công ty trang56
1.3. Cơ hội của Tổng công tytrang57
1.4. Nguy cơ của Tổng công tytrang57
2. Ma trận SWOTtrang58
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG- BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2001 – 2010 trang60
I. Nội dung chiến lược trang60
1. Định hướng chiến lược cho Tổng công ty. trang60
2. Một số mục tiêu chung cho Tổng công ty trang62
3. Nội dung chiến lược kinh doanh của Tổng công tytrang63
3.1 Chiến lược sản phẩmtrang63
3.2 Chiến lược thị trườngtrang65
3.3 Chiến lược cạnh tranhtrang66
3.4 Chiến lược đầu tưtrang66
II. Các giải pháp và kiến nghị nhăm thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của Tổng công tytrang68
1. Các giải pháp về phía Tổng công tytrang68
2. Một số kiến nghị về phía ngành cơ khí Xây dựng và nhà nướctrang72
KẾT LUẬNtrang75
PHỤ LỤCtrang76
TÀI LIỆU THAM KHẢOtrang84
Tài liệu