Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT BÁCH KHOA
2
1.1 Quá trình xây dựng và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa 2
1.1.1 Bối cảnh thành lập PGD Bách Khoa 2
1.1.2 Năm 2002 PGD Bách Khoa phát triển ổn định và vững mạnh, được nâng cấp thành chi nhánh cấp II thuộc NHNo&PTNT Láng Hạ 3
1.1.3 Từ năm 2003-2007, nâng cấp chi nhánh, mở rộng mạng lưới, phát huy và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. 4
1.2 Nhiệm vụ của chi nhánh 5
1.3 Các dịch vụ của chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa 8
1.4 Nguyên tắc tổ chức hoạt động chi nhánh 8
PHẦN 2
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
9
2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy 9
2.2 Chức năng các phòng ban 9
2.2.1 Phòng hành chính- nhân sự 9
2.2.2 Phòng kế toán-ngân quỹ 10
2.2.3 Phòng tín dụng và thanh toán quốc tế 12
2.2.4 Phòng giao dịch trực thuộc 14
PHẦN3
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
15
3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 15
3.1.1 Tình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng 15
3.1.2 Hoạt động dịch vụ 17
3.1.3 Công tác kế toán và kết quả kinh doanh 17
3.2 Một số vấn đề còn tồn tại 19
PHẦN 4
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT BÁCH KHOA TRONG NHỮNG NĂM TỚI
21
4.1 Giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao 21
4.2 Phương hướng phát triển hoạt động của chi nhánh trong thời gian tới 23
4.2.1 Về tổ chức 23
4.2.2Về hoạt động kinh doanh 23
4.3 Thu hoạch sau thời gian thực tập tổng hợp 24
KẾT LUẬN 26

Tài liệu