Information
MỤC LỤC
I. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 1
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của BHXH Hà Tĩnh 1
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 3
1.2.1 Chức năng: 3
1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn: 3
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 5
II. Tình hình hoạt động của BHXH tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua 8
2.1.Thuận lợi và khó khăn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh 8
2.1.1 Những thuận lợi 8
2.1.2 Khó khăn 9
2.2 Những kết quả đạt được: 11
2.2.1 Thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc: 11
2.2.2 Công tác BHYT tự nguyện: 11
2.2.3 Công tác kế hoạch tài chính và chi trả các chế độ BHXH : 12
2.2.4 Công tác chế độ chính sách: 13
2.2.5 Công tác khám chữa bệnh: 14
2.2.6 Công tác cấp và quản lý sổ thẻ: 15
2.2.7 Công tác Công nghệ thông tin 15
2.2.8 Công tác kiểm tra 16
2.2.9 Công tác tuyên truyền 17
2.2.10 Công tác cải cách hành chính 18
2.2.11 Công tác hành chính- tổng hợp 18
2.3 Những tồn tại 19
2.4 Một số bài học kinh nghiệm 20
III. Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong thời gian tới 21
3.1 Kế hoạch tổng quát 21
3.2 Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2008 22
3.2.1 Về công tác chuyên môn 22
3.2.2 Về công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền 23
3.3 Giải pháp thực hiện 23
3.4. Một số kiến nghị đề xuất 24
3.4.1 Đối với BHXH VN 24
3.4.2 Đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương: 25

Tài liệu