Information

MỤC LỤC


A-ĐẶT VẤN ĐỀ 2
B-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2
I.VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP,NÔNG THÔN 2
1.Khái niệm nông nghiệp, nông thôn 2
2.Vai trò của nông nghiệp,nông thôn. 3
II.PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 5
1.Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa 5
2.Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ trong nông nghiệp,nông thôn 6
3.Quy hoạch phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới 8
4.Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn 10
III.CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 10
1. một số chính sách ruộng đất trong bước chuyển sang kinh tế thị trường ở nước ta 17
2. Kết quả lao động sản xuất nông nghiệp đối với tác động của chính sách ruộng đất. 21
D.KẾT THÚC VẤN ĐỀ
E.TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu