Information
MỤC LỤC
Phần mở đầu

I. Lý do chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Nhiệm vụ nghiên cứu
IV. Phương pháp nghiên cứu
Phần nội dung
A. Tìm hiểu về trò chơi học tập và ngoại khoá môn toán

1. Thế nào là trò chơi học tập, trò chơi học tập môn toán
2. Chuẩn bị và tổ chức trò chơi toán học.
3. Thế nào là ngoại khoá môn toán
4. Tác dụng của trò chơi học tập và ngoại khoá môn toán đối với học sinh.
5. Tâm lý của học sinh khi tham gia trò chơi và ngoại khoá môn toán.
B. Tìm hiểu về nội dung cơ bản của chương trình môn toán lớp 2
1. Mục tiêu của chương trình
1.1. Kiến thức
1.2. Kỹ năng
2. Nội dung chương trình toán lớp 2
2.1. Số học
2.2. Đại lượng và đo đại lượng
2.3. Yếu tố hình học
2.4. Giải toán có lời văn
C. Thiết kế trò chơi và ngoại khoá môn toán
I. Những trò chơi có nội dung số học
1. Trò chơi thứ 1 "Bắc Cầu thông đường"
2. Trò chơi thứ 2 "Bị mắt, lắp nhà"
3. Trò chơi thứ 3 "Điền số vào các ô trống"
4. Trò chơi thứ 4 "Bắc Con số bí mật"
5. Trò chơi thứ 1 "Tìm con đường đến toà thành"
6. Trò chơi thứ 6 "Bẫy số"
7. Trò chơi thứ 7 "Truyền diện tích nhân"
8. Trò chơi thứ 8 "Bác đưa thư"
9. Trò chơi thứ 9 "Đôminôtìm"
10. Trò chơi thứ 10 "Bày hàng để bán"
II. Những trò chơi có nội dung "Đại lượng và đo đại lượng"
1. Trò chơi thứ 11: "Đồng hồ nào chạy đúng"
2. Trò chơi thứ 12 "Em tập mua bán"
3. Trò chơi thứ 13 "Tiếp sức"
4. Trò chơi thứ 14 "Cùng nhau xem lịch"
III. Những trò chơi có nội dung hình học
1. Trò chơi thứ 15 "Thi đua ghép hình"
2. Trò chơi thứ 16 "Xếp hình"
3. Trò chơi thứ 17 "Cầm tay nhau học hình học"
4. Trò chơi thứ 18 "Ghép thành số đo"
5. Trò chơi thứ 19 "Đua ngựa ghép hình"
IV. Những trò chơi có nội dung "Rèn kỹ năng giải toán có lời văn"
1. Trò chơi thứ 20 "Nhốt gà vào lồng"
2. Trò chơi thứ 21 "Em tập ra đề toán"
3. Trò chơi thứ 22 " Gấu vào rừng"
4. Trò chơi thứ 23 "Hái hoa đầu xuân"
5. Trò chơi thứ 24 "Rồng cuốn lên mây"
V. Thiết kế 1 buổi ngoại khoá môn toán tại trường TH Lĩnh Nam.
Phần thực nghiệm
I. Mục đích của dạy thực nghiệm
II. Nội dung thực nghiệm
III. Hình thức - phương pháp tổ chức dạy học thực nghiệm
IV. Thời gian và địa điểm thực nghiệm
V. Kết quả thực nghiệm
Phần kết luận
Tài liệu tham khảo
Tài liệu