Information
]I.ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực trạng đất nước ta vào giữa thập kỷ 80 với những khó khăn gay gắt và phức tạp đã đặt ra t yêu cầu khách quan, bức xúc, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, để làm xoay chuyển tình hình, tạo ra một sự chuyển biến có ý nghĩa quyết định trên bước đường đi lên. Đảng phải đổi mới sự lãnh đạo và chỉ đạo một cách mạnh mẽ. Phải đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, từ đó đề ra những chính sách và biện pháp chính xác hữu hiệu.
Đại hội VI của đảng đề ra đường lối “đổi mới toàn diện và trước hết là đôỉ mới kinh tế, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội VI đã phân tích đúng đắn nguyên nhân của tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội từ nhiều năm trước, đồng thời đề ra các biện pháp để từng bước phát triển, hàng hóa phong phú dồi dào, đời sống của nhân dân khoing ngừng được nâng cao, tạo ra được những tiền đề cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, vai trò lãnh đạo của đảng được cuảng cố vững chắc, giữ vững được định hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có thể khẳng định đường lối đổi mới mà đảng đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng phía sau những thành tựu đó cũng còn không ít những khó hăn. Do đó cần nghiên cứu bổ xung và hoàn thiện những nguyên tắc quan điểm, biện pháp để kinh tế- xã hội nước ổn địnhvà phát triển. Đây là việc làm cần thiết và hết sức quan trong đối với đất nước, vì vậy tôi đã quyết định chọ đề tài “nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác – Lênin. Với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam ” để nghiên cứu. Hơn nữa đây là đề tài mang giá trị thực tiễn và giá trị khoa học lớn góp phần làm sáng tỏ nguyên tắc hoàn diện, một nguyên tắc cơ bản trong triết học Mác – Lênin. Mô hình kinh tế- xã hội cũ đã tồn tại khá lâu ở nước ta, mó đã ăn sâu bám rễ vào tư duy nhận thức của chúng ta, vì vậy để đảm bảo cho công cuộc đổi mới thắng lợi chúng ta cần xem xét một cách toàn diện những điều kiện cụ thể của nước ta. Đây là lần đầu tiên em làm tiểu luận nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung cũng như hình thức. Kính mong thầy giáo tận tình sửa chữ và góp ý cho em để em có thể hoàn thành bài luận tốt hơn. Em xin cảm ơn những góp ý của thầy
Tài liệu
[/INFO][/INFO][/INFO][/INFO]