Information
Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU
1
NỘI DUNG 2
I. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2001 – 2005 2
II. Tình hình thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2001 – 2005 3
1. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu của ngành công nghiệp – xây dựng 3
2. Ngành công nghiệp – xây dựng - đầu tầu thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 8
3. Cơ cấu ngành kinh tế trong quan hệ so sánh với các nước trong khu vực 10
III. Quá trình thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2001 – 2005: những thành tựu và hạn chế 12
1. Thành tựu 12
2. Hạn chế 15
IV. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá 17
1. Coi trọng công tác quy hoạch, kế hoạch 17
2. Cơ cấu lại và hợp lý hoá ngành công nghiệp – xây dựng 18
3. Đổi mới đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng 18
4. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 18
5. Hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp 18
KẾT LUẬN 19
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20
Tài liệu