Information
Mục lục
Lời nói đầu. Trang
Chương I: Các tư tưởng “Đức trị”, “pháp trị” của Khổng tử, Hàn Phi Tử

I. Tư tưởng “Đức trị” của Khổng Tử
1. Khổng Tử - Nhà quản lý xuất sắc
2. Khổng Tử - Nhà tư tưởng quản lý thuyết Đức trị.
2.1. Đạo nhân về quản lý
2.2. Khổng Tử với tầng lớp quản lý chuyên nghiệp
II. Tư tưởng “pháp trị” của Hàn Phi Tử
1. Hoàn cảnh lịch sử và cuộc đời của Hàn Phi Tử
1.1. Bối cảnh xã hội Trung Hoa cổ đại thời Hàn Phi Tử
1.2. Tư tưởng pháp gia của Hàn Phi.
2. Tư tưởng của Hàn Phi Tử
Chương II: Vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại
I. Vận dụng trong thực tiễn
II. Những điểm lợi và hại của “Đức trị”, “Pháp trị” trong quản lý và chúng có gì bổ xung cho nhau.
1. Những lợi, hại của “pháp trị” trong quản lý
2. Những lợi, hại của “Đức trị” trong quản lý
3. Đức trị và Pháp trị có gì bổ sung cho nhau.
III. Nhận xét
Chương III: Kết luận
Chương IV: Tài liệu tham khảo.

Tài liệu