Information
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
1
Chương I: Giới thiệu khái quá về Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân và Chi nhánh Bita’s Hà Nội 3
I. Quá trình hình thành và phát triển 3
1. Tổng quan về Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân 3
1.1. Thông tin chung 3
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 3
2. Tổng quan về Chi nhánh Bita’s Hà Nội 10
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 10
2.2. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh Hà Nội 10
2.3. Tổ chức bộ máy của Chi nhánh 12
II. Các đặc điểm chủ yếu trong sản xuất kinh doanh 14
1. Đặc điểm về sản phẩm 14
2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 15
3. Đặc điểm về máy móc thiết bị 16
4. Đặc điểm về nguyên vật liệu 17
5. Đặc điểm về đội ngũ lao động của Công ty 18
6. Đặc điểm về tài chính của Công ty 19
7. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 21
III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2003-2007 22
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 22
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Bita’s Hà Nội 23
I. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị bán hàng của Chi nhánh 25
1. Các nhân tố chủ quan 25
1.1. Hệ thống phân phối 25
1.2. Đội ngũ nhân viên 26
1.3. Chiến lược giá 29
1.4. Chiến lược Marketing và xúc tiến bán 30
1.5. Chất lượng sản phẩm 32
2. Các nhân tố khách quan 33
1.1. Tốc độ phát triển chung của nền kinh tế 33
1.2. Tốc độ phát triển của ngành da giày 34
1.3. Đối thủ cạnh tranh 36
1.4. Thị hiếu của người tiêu dùng 37
II. Thực trạng công tác quản trị bán hàng của Chi nhánh 38
1. Công tác xây dựng kế hoạch bán hàng 38
2. Các hoạt động hỗ trợ bán hàng 40
3. Tuyển chọn, kiểm tra giám sát nhân viên bán hàng 41
4. Đánh giá và thù lao lao động cho nhân viên bán hàng 43
III. Đánh giá chung về công tác quản trị bán hàng của Chi nhánh 43
1. Những ưu điểm 43
2. Những hạn chế 44
Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng tại Chi nhánh Bita’s Hà Nội 46
I. Định hướng phát triển 46
1. Định hướng chung cho toàn Công ty 46
2. Định hướng về quản trị bán hàng 47
3. Một số mục tiêu cụ thể 48
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị bán hàng 50
1. Kế hoạch hóa bán hàng 50
2. Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp 53
3. Thiết lập lại hệ thống kênh phân phối 54
4. Xây dựng cơ chế giá linh hoạt 56
5. Động viên và phát triển đội ngũ bán hàng 57
6. Tăng cường quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu 58
7. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị sau khi bán hàng. 60
III. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 60
Kết luận 64
Tài liệu tham khảo 65

Tài liệu