Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP 3
I. Tổng quan về chiến lược 3
1. Các cách tiếp cận chiến lược. 3
2. Các đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh. 5
3. Quan hệ giữa chiến lược và kế hoạch 5
4. Quan hệ giữa chiến lược và chiến thuật của doanh nghiệp 6
5. Nội dung của chiến lược doanh nghiệp 6
6. Hoạch định chiến lược doanh nghiệp 6
II. Tổng quan về quản trị chiến lược 6
1. Định nghĩa 6
2. Vì sao phải thực hiên quản trị chiến lược doanh nghiệp 7
3. Nên thực hiện quản trị chiến lược như thế nào? 8
4. Mô hình hoạch dịnh chiến lược cơ bản 10
5. Các nguyên lý về việc xây dựng chiến lược 10
5.1. Khái niệm 10
5.2. Các nguyên tắc. 11
6. Các phương pháp dùng để phân tích, dự báo, đánh giá tình thế doanh nghiệp. 11
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 14
I. Thực trạng công tác quản trị chiến lược của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 14
1. Khái quát công tác quản tri chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 14
2. Những thách thức về Quản trị chiến lược của doanh nghiệp thời kỳ hội nhập. 15
3. Các giải pháp đã áp dụng nhằm hoàn thiện công tác quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 19
3.1. Hệ thống quản trị ERP 19
3.2. Balanced Scorecard 19
3.3. Giải pháp công nghệ thông tin 20
4. Đánh giá công tác quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 20
4.1. Thành tựu của công tác quản trị chiến lươc 20
4.2. Hạn chế 20
4.3. Nguyên nhân của các hạn chế. 22
II. Phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 22
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

Tài liệu