Information
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 3
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
I. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 4 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP. 6
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 6
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 6
1.1.2. Tình hình kinh tế tài chính của Xí nghiệp một số năm gần đây: 8
1.2. Đặc điểm hoạt động SXKD. 11
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp. 11
1.2.2. Đặc điểm sản phẩm : 11
1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp. 12
1.2.2. Tổ chức hoạt động SXKD tại Xí nghiệp 16
1.3. Quản lý và tổ chức bộ máy quản lý: 17
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý. 17
1.3.1.1 Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Xí nghiệp. 17
1.3.1.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Xí nghiệp. 18
1.3.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Hành chính tổng hợp. 18
1.3.1.4. Chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch kỹ thuật và quản lý dự án. 19
1.3.1.5.Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính kế toán. 20
1.3.1.6. Chức năng, nhiệm vụ đội sản xuất. 22
1.3.2. Các chính sách chủ yếu áp dụng. 23
1.3.2.1. Chính sách quản lý: 23
1.3.2.2. Chính sách kinh tế tài chính: 25
II. BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 4. 27
2.1. Bộ máy kế toán: 27
2.1.1. Chức năng của kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán 28
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp, chi phí và giá thành: 28
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền kiêm kế toán lương: 29
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ kế toán theo dõi công nợ, nguyên vật liệu: 30
2.1.5. Chức năng nhiệm vụ của kế toán theo dõi TSCĐ kiêm thủ quỹ. 30
2.1.6. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán đội 31
2.2. Liên hệ tổ chức bộ máy kế toán với bộ máy quản lý chung tại đơn vị. 31
2.3. Tổ chức công tác kế toán. 31
2.4. Các phần hành kế toán chủ yếu. 37
2.4.1. Kế toán vốn bằng tiền. 37
2.4.2.Phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 38
2.4.3. Phần hành kế toán tập hợp CFSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 41
2.4.4. Phần hành kế toán tiêu thụ. 43
2.4.5. Phần hành kế toán thanh toán. 45
2.5. Tổ chức hệ thống Báo báo tài chính. 48
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 4. 49
3.1. Về công tác tổ chức quản lý: 49
3.1.1. Ưu điểm: 49_Toc189461459
3.1.2. Nhược điểm: 50
3.2. Về bộ máy kế toán và công tác tổ chức kế toán tại Xí nghiệp. 50
3.2.1. Ưu điểm: 50
3.2.2. Nhược điểm: 53
KẾT LUẬN 54

Tài liệu