Information
MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
3
1. Lợi ích của ngân hàng điện tử…..3
1.1 Khái niệm 3
1.2 Lợi ích 3
2. Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại (Phone Banking)…5
2.1 Khái niệm 5
2.2 Chức năng 5
3.3 Tác dụng của Phone Banking 7
3. Dịch vụ ngân hàng qua Internet ( Internet Banking)7
3.1 Khái niệm 7
3.2 Chức năng 7
3.3 Tác dụng của Internet Banking 8
4. Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (Mobile Banking) 8
4.1 Khái niệm 8
4.2 Chức năng 9
4.3 Tác dụng của Mobile Banking 9
5. Dịch vụ ngân hàng tại chỗ (Home Banking…..9
5.1 Khái niệm 9
5.2 Chức năng 10
5.3 Tác dụng của Home Banking 10
II. PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 11
1. Sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam …11
1.1 Nhà cung cấp dịch vụ 11
1.2 Khách hàng 15
1.2.1 Doanh nghiệp 15
1.2.2 Cá nhân 20
2. Những hạn chế của dịch vụ ngân hàng điện tử21
2.1 Về dịch vụ Mobile banking 21
2.2 Cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 22
2.3 Thói quen tiêu dùng 23
2.4 Thanh toán qua SMS tiện lợi nhưng thiếu an toàn 24
2.5 Các dịch vụ ngân hàng điện tử còn nhiều hạn chế 24
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 25
1. Một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng25
1.1 Đối với ngân hàng 25
1.2 Đối với khách hàng 29
2. Một số kiến nghị.. 30
2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 30
2.2 Đối với Cơ quan quản lý nhà nước 30
2.3 Đối với các Bộ, ngành khác 31
2.4 Đối với doanh nghiệp 31
2.5 Đối với người tiêu dùng 32

Tài liệu