Information

Mục lục


Lời mở đầu
Phần nội dung
Chương 1: Lý luận chung về Ngân hàng Thương mại.

1.1. Lịch sử hình thành.
1.2. Khái niệm NHTM.
1.3. Chức năng của NHTM.
1.3.1. Chức năng trung gian tài chính.
1.3.2. Chức năng tạo phương tiện thanh toán.
1.3.3. Trung gian thanh toán.
1.4. Các dịch vụ Ngân hàng .
1.5. Các loại hình Ngân hàng Thương mại
1.5.1. Các loại hình NHTM chia theo hình thức sở hữu.
1.5.2. Các loại hình NHTM chia theo tính chất hoạt động.
1.5.3. Các loại hình NH chia theo cơ cấu tổ chức.
Chương 2: Thực trạng nguồn vốn kinh doanh ở NHTM Việt Nam.
2.1. Các nguồn vốn kinh doanh ở NHTM.
2.1.1. Vốn chủ sở hữu.
2.1.1.1. Nguồn vốn hình thành từ ban đầu
2.1.1.2. Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động.
2.1.1.3. Các quỹ.
2.1.1.4. Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu.
2.1.2. Nguồn tiền gửi.
2.1.2.1. Tiền gửi thanh toán.
2.1.2.2. Tiền gửi có kì hạn của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.
2.1.2.3. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư.
2.1.2.4. Tiền gửi của các Ngân hàng khác.
2.1.3. Ngồn đi vay.
2.1.3.1. Vay Ngân hàng Nhà nước.
2.1.3.2. Vay các tổ chức tín dụng khác.
2.1.3.3. Vay trên thị trường vốn.
2.1.4. Nguồn uỷ thác.
2.1.5. Nguồn trong thanh toán.
2.1.6. Nguồn khác.
2.2. Thực trạng nguồn vốn kinh doanh của NHTM Việt Nam.
2.2.1. Thực trạng về tỷ lệ an toàn vốn của NHTM Việt Nam.
2.2.2. Thực trạng về vốn điều lệ của NHTM trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
2.2.3. Hiệp địng thương mại Việt -Mỹ được kí 7-2000 mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho các NHTM VN.
2.2.4. Thực trạng nguồn vốn huy động của các NHTM tại các tỉnh phía Nam 2002.
2.2.5. Thực trạng nguồn vốn của các NHTM năm 2002 và dự báo năm 2003.
Chương 3: Những thuận lợi , khó khăn và giải pháp đưa ra nhằm tạo lập vốn kinh doanh cho NHTM VN.
3.1. Những thuận lợi đối với việc tạo lập vốn kinh doanh cho NHTM VN.
III.1.1. Công cụ lãi suất và diễn biến của thị trường tiền tệ.
III.1.2. Công cụ tỷ giá và quản lý ngoại hối.
III.1.3. Các công cụ khác của chính sách tiền tệ và nghiệp vụ NHTM.
III 1.4. Nới lỏng tín dụng cho nền kinh tế.
III.1.5. Cơ cấu lại hệ thốngNHTM.
III.2. Những khó khăn gặp phải trong việc huy động ngồn vốn kinh doanh của NHTM VN.
III.2.1. Lâu nay, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều Nghị quyết và chỉ thị về việc tăng vốn cho các NHTM.Song việc làm đó vẫn chưa có gì đáng kể trong thực tiễn.
III.2.2. Thách thức cạnh tranh huy động vốn đối với các NHTM VN.
III.2.3. NHTM có thêm áp lực mới trong việc huy động vốn.
III.3. Những giải pháp đưa ra nhằm tạo lập vốn kinh doanh cho NHTM VN.
III.3.1. Nhữmg giải pháp để đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định.
III 3.2. Những giải pháp để có Ngân hàng lớn về vốn điều lệ trong nền KTTT định hướng XHCN.
III.3.3. Giải pháp tăng nguồn vốn chủ sở hữu trong quá trình hoạt động.
III 3.4. Huy động tiền gửi.
III.3.4.1. NHTM huy động tiền gửi từ các doanh nghiệp , các tổ chức, từ các NHTM khác.
III.3.4.2. Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm của dân cư.
III.3.5. Để tăng nguồn vốn kinh doanh, NHTM có thể đi vay từ NHNN, các tổ chức tín dụng và vay trên thị trường vốn.
III.3.6. Ngoài những biện pháp huy động vốn trên, các NHTM cần phát triển các công cụ nợ mới nhằm làm phòng phú thị trường nguồn vốn của các Ngân hàng.
Phần kết luận
Tài liệu