Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
3
PHẦN MỘT: Giới thiệu tổng quan về bệnh viện đa khoa Thái An 4
I ) Quá trình hình thành và phát triển 4
1) Một số thông tin chính về bệnh viện đa khoa Thái An 4
2) Mục tiêu , Chức năng và nhiệm vụ 4
2.1) Mục tiêu 4
2.2) Chức năng, nhiệm vụ: 4
3) Cơ sở vật chất và trang thiết bị 5
4)Quá trình hình thành và phát triển 10
4.1) Giai đoạn 1 : Năm 2005 đến 2006 10
4.2) Giai đoạn 2 : Năm 2006 đến 2007 10
4.3) Giai đoạn 3 : Năm 2007 đến 2008 10
II) Cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động 11
1) Đặc điểm đội ngũ lao động 11
2) Cơ cấu lao động 11
2.1) Cơ cấu lao động theo giới tính 11
2.2) Cơ cấu lao động theo trình độ 12
III) Cơ cấu tổ chức 13
1) Cơ cấu tổ chức 13
1.1) Hội đồng quản trị 14
1.2) Giám đốc bệnh viện 14
1.3) Phó giám đốc chuyên môn 15
1.4) Phó giám đốc kinh doanh 15
1.5) Trưởng khoa có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 15
1.6) Các phòng ban khác 16
IV) hình kinh doanh trong những năm qua 17
PHẦN HAI : Những đổi mới và hướng phát triển trong thời gian tới 19
1)Công tác khám chữa bệnh 19
2) Công tác nghiên cứu khoa học 20
3) Công tác thi đua khen thưởng 20
4) Công tác đào tạo 23
5) Xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị 24
PHẦN BA : Hoạt động quản trị nhân lực trong bệnh viện đa khoa Thái An 26
1) Cơ cấu phòng kế hoạch tổng hợp 26
1.1.) Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp 26
1.2.)Phó phòng phụ trách hoạt động nhân sự 27
1.2.1) Nhân viên phụ trách tiền lương và đào tạo 27
1.1.2) Nhân viên phụ trách khen thưởng kỉ luật 27
1.3) Phó phòng phụ trách hoạt động 28
1.3.1) Nhân viên tổng hợp đơn thư 28
1.3.2) Nhân viên phụ trách hoạt động văn nghệ thể thao 28
2) Chương trình hoạt động quản trị nhân lực trong những năm qua 28
2.1) Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực 28
2.2) Hoạt động tuyển dụng lao động 29
2.3) Hoạt động đào tạo và phát triển 30
2.4 ) Hoạt động tiền lương 30
2.5 ) Những hoạt động trong thời gian tới của phòng kế hoạch tổng hợp 31
2.5.1 ) Kế hoạch trong năm 2009 31
2.5.2 ) Kế hoạch 5 năm tới 31
KẾT LUẬN 32

Tài liệu