Information
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
2
B. NỘI DUNG 3
I. Du lịch Homestay - du lịch tại nhà dân 3
1. Định nghĩa 3
2. Thực trạng của loại hình du lịch Homestay 4
a. Thuận lợi khi phát triển loại hình du lịch Homestay 4
b. Những khó khăn khi phát triển loại hình du lịch Homestay 7
3. Biện pháp khắc phục 8
II.. Loại hình du lịch tàu biển 10
1.Thuận lợi của Việt Nam khi phát triển loại hình du lịch Biển 10
2. Khó khăn của nước ta khi phát triển ngành du lịch Biển 11
3. Biện pháp giải quyết 13
III. Loại hình du lịch MICE_ du lịch kết hợp với hội nghị hội thảo 16
1. Định nghĩa 16
2. Tình hình phát triển du lịch MICE trên thế giới 17
3. Thách thức của Việt Nam khi khai thác và phát triển loại hình du lịch MICE 18
a. Thuận lợi của ngành du lịch Việt Nam 18
b. Những khó khăn của Việt Nam khi khai thác và phát triển loại hình du lịch này 21
4. Các biện pháp khắc phục những hạn chế của du lịch MICE Việt Nam 22
C. KẾT LUẬN 24
Tài liệu