Information
Nội dung:
A.Đặt vấn đề B.Giải quyết vấn đề

I.Lí luận chung về tích lũy tư bản
1.Phương pháp nghiên cứu
2.Thực chất của tích lũy tư bản
3.Động cơ của tích lũy tư bản
4.Mối quan hệ giũa tích lũy,tích lũy tập trung tư bản
5.Những yếu tố làm tăng quy mô của tích lũy tư bản
II.Ý nghĩa của vấn đề tích lũy tư bản ở doanh nghiệp Việt Nam
1.Thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam
2.Vai trò của vốn và vấn đề sử dụng vốn hiệu quả
3.Các giải pháp tăng tích lũy
C.Kết luận
Tài liệu tham khảoTài liệu