Information
MỤC LỤC
Lời cảm ơn 0
Lời mở đầu 1
Phần 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực trong lao động 3

1. Động lực lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ lao động 3
1.1. Các khái niệm cơ bản 3
1.1.1. Về động cơ và động lực 3
1.1.2. Về nhu cầu 4
1.1.3. Về lợi ích 5
1.2. Mối quan hệ giữa động lực, nhu cầu và lợi ích 6
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động 7
1.3.1. Yếu tố bên trong con người 7
1.3.2. Yếu tố thuộc môi trường làm việc 7
1.4. Sự cần thiết về tạo động lực cho người lao động 9
2. Các học thuyết tạo động lực trong lao động 10
2.1. Hệ thống nhu cầu của Maslow 10
2.2. Học thuyết hai yếu tố của Herzberg 11
2.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 12
2.4. Học thuyết công bằng của J. Stacy Adam 13
3. Các phương hướng tạo động lực trong lao động 14
3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên 14
3.1.1. Xác định mục tiêu hoạt động của tổ chức và làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu đó 14
3.1.2. Xác định nhiệm vụ cụ thể và các tiêu chuẩn thực hiện công việc cho người lao động 14
3.1.3. Đánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động, giúp họ làm việc tốt hơn. 15
3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ 15
3.2.1. Cung cấp các điều kiện cần thiết cho công việc 15
3.2.2. Cần tuyển chọn và bố trí người phù hợp để thực hiện công việc 16
3.3. Kích thích lao động 16
3.3.1. Sử dụng tiền công/tiền lương như một công cụ cơ bản để kích thích vật chất đối với người lao động 16
3.3.1.2. Kích thích vật chất thông qua tiền thưởng 18
3.3.1.3. Kích thích thông qua các khoản phụ cấp 18
3.3.2. Sử dụng hợp lý các hình thức khuyến khích tài chính 19
3.3.2.1. Khuyến khích thông qua phúc lợi và dịch vụ 19
3.3.3. Sử dụng hợp lý các hình thức khuyến khích phi tài chính 20
3.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại các tổ chức doanh nghiệp 22
4. Vai trò, mục đích và ý nghĩa của tạo động lực 22

Phần 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA 24
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.2. Mục đích và chức năng của công ty 26
2.1.3. Cơ cầu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 27
2.1.4. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 29
2.1.5. Tình hình nguồn nhân lực hiện nay của công ty 30
2.1.5.1. Tình hình nguồn nhân lực của công ty 30
2.1.5.2. Cơ cầu nguồn nhân lực của công ty 31
2.1.5.3. Công tác tuyển dụng trong công ty 34
2.2. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty. 36
2.2.1. Tạo động lực cho người lao động từ công tác tiền lương. 36
2.2.2. Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng 38
2.2.3. Tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi 39
2.2.4. Tạo động lực cho người lao động qua trợ cấp, phụ cấp 40
2.2.5. Tạo động lực cho người lao động qua khuyến khích tinh thần 41
2.2.6. Tạo động lực cho người lao động thông qua công tác đánh giá thực hiện công việc 42
2.3. Đánh giá khái quát về công tác tạo động lực của công ty 43

Phần 3 : Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA 51
3.1. Các phương hướng hoàn thiện tạo động lực trong những năm tới. 51
3.1.1. Mục tiêu phát triển công ty trong những năm tới. 51
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện tạo động lực nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. 51
3.2. Các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty 52
3.2.1. Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động 52
3.2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 54
3.2.3. Tuyển chọn, sắp xếp bố trí công việc hợp lý cho người lao động. 57
3.2.4. Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo hợp lý. 58
3.2.5. Trợ cấp, đãi ngộ, phúc lợi cho người lao động. 58
Kết Luận 60
Danh mục tài liệu tham khảo 62

Tài liệu