Information
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH
3
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 3
II. Quy trình công nghệ và kết cấu sản xuất. 6
III. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 8
III. Chức năng, nhiệm vụ của cac phong ban trong cong ty 10
1. Bộ phận sản xuất chính 10
2. Bộ phận phụ trợ sản xuất 12
3. Các phòng ban chức năng 13
4. Chế độ công tác của Công ty 16
5. Tình hình sử dụng lao động trong Công ty 18
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CỦA
CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH
20
I. Đặc điểm tình hình chung 20
1. Khó khăn: 20
2. Thuận lợi: 21
II. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2008: 21
1. Tổng sản lượng sản xuất tiêu thụ: 21
2. Nộp ngân sách ước đạt: 220 tỷ bằng 153,9 % kế hoạch năm. 22
3. Lợi nhuận ước đạt: 450 tỷ đồng bằng 105,1 % kế hoạch năm. 22
III. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008: 22
1. Về sản xuất: 22
2.Về sửa chữa thiết bị: 23
3. Công tác vật tư, phụ tùng: 23
4. Về kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm: 24
5. Về công tác xây dựng cơ bản: 25
6. Công tác tổ chức, đào tạo và lao động tiền lương: 26
7. Công tác quản lý tài chính: 26
8. Công tác tiết kiệm: 27
9. Các mặt công tác khác: 27
IV. Hoạt động đầu tư công ty xi măng hoàng thạch 28
1. Quy trình đầu tư tại công ty: 28
2. Đầu tư vào máy móc thiết bị nhà xưởng 30
3. Đầu tư xây dựng cơ bản 30
4. Đầu tư đào tạo cán bộ công nhân viên 31
5. Mở rộng và tìm kiếm thị trường 31
6. Tình hình quản lý dự án của Công ty 32
7. Qui trình của một dự án đầu tư tại công ty 32
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG
NĂM TỚI CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH
35
I. Định hướng trong thời gian tới. 35
II. Hạn chế và giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch 35
KẾT LUẬN 37

Tài liệu