Information
Anh chị hãy chứng minh rằng : Đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản?
Trả lời :

Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một nước phong kiến lạc hậu ở Phương Đông, bị chủ nghĩa thực dân xâm lược và nô dịch từ cuối thế kỉ XIX. Ngay từ khi còn bé người đã được tiếp thu văn hóa Phương Đông và làm quen với văn hóa Pháp và khi lớn lên thời đại đã đưa người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Với truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cùng với những phẩm chất cá nhân hiếm có đó đã quyết định việc người tiếp nhận, chọn lọc, chuyển hóa, phát triển những tinh hoa của dân tộc và thời đại vào tư tưởng đặc sắc của mình.
Như vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm về cách mạng Việt Nam không thể hình thành ngay trong một lúc mà trải qua một quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển vầ hoàn thiện gắn với quá trình phát triển lớn mạnh của Đảng và cách mạng Việt Nam. Quá trình đó diễn ra qua các thời kì sau:
I. Giai đoạn 1: từ 1980 đến năm 1911. Đây là giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng:
Đây là thời kì Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc , nền văn hiến của nước nhà tinh hoa văn hóa Phương Đông. Người lại được hưởng nền giáo huấn “yêu nước, thương nòi” của gia đình, truyền thống đấu tranh bất khuất của đất Lam Hồng và bắt đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây.
Chứng kiến cảnh thực dân Pháp ra sức bóc lột nhân dân ta và đàn áp các phong trào yêu nước đầu thế kỉ đã hình thành hoài bão cho Nguyễn Tất Thành về con đường cứu nước, cứu dân là phải tìm một con đường cứu nước mới.
 Nhờ đó chí hướng cách mạng của Nguyễn Tất Thành ngay từ đầu đã đi đúng hướng trên cơ sở phê phán các con đường cứu nước của các nhà yêu nước lớp trước.
Như con đường cứu nước của Phan Chu Trinh là muốn dựa vào thực dân Pháp để phục hưng dân tộc. Theo Người : “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”. Hay như Phan Bội Châu: “Đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau” ông muốn dựa vào Nhật.
Vì vậy đến tháng 6/1911 Nguyễn Ái Quốc đã rời bến cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.
Tài liệu