Information
MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung về Tổng công ty cổ phần Rượu Bia Nước Giải khát Hà Nội 0
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1
1.2. Ngành nghề kinh doanh 3
1.3. Các thành tích đạt được 3
2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội 5
3. Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội những năm gần đây 6
3.1. Tình hình tài chính 6
3.2. Tình hình nhân sự của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội 11
4. Đánh giá những kết quả, những hạn chế trong hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội trong năm 2008 vừa qua, triển khai kế hoạch 2009 và định hướng hoạt động của doanh nghiệp đến năm 2010. 13
4.1. Đánh giá kết quả, những hạn chế trong hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội trong năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009. 13
4.2. Định hướng hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội năm 2010. 17
5. Đánh giá chung những cơ hội và thách thức đối với ngành đồ uống Việt Nam nói chung và Tổng công ty HABECO nói riêng trong thời kì hội nhập 18
5.1. Cơ hội 18
5.2. Thách thức 20
5.3. Kiến nghị một số giải pháp 22

Tài liệu