Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3

I. Động lực và các yếu tố tạo động lực. 3
1. Các khái niệm cơ bản. 3
2. Các yếu tố tạo động lực lao động. 4
II. Các công cụ tạo động lực cho người lao động. 12
1. Công cụ tài chính 12
2. Các công cụ phi tài chính. 18
III. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động. 19
1. Đối với cá nhân 19
2. Đối với tổ chức. 19
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THĂNG LONG. 20
I. Đặc điểm chung của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam- chi nhánh Thăng Long ảnh hưởng đến công tác tạo động lực. 20
1. Quá trình hình thành và phát triển 20
1.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam ( Techcombank ) 20
1.2 Quá trình hình thành phát triển của Techcombank- Thăng Long. 22
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 23
2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Techcombank-Thăng Long 23
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 25
3. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 29
4. Một số đặc điểm có ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động. 33
II. Đánh giá công tác tạo động lực lao động tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam- chi nhánh Thăng Long. 37
1. Tình hình sử dụng các công cụ tài chính của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam- chi nhánh Thăng Long để tạo động lực cho cán bộ công nhân viên. 38
2. Tình hình sử dụng các công cụ phi tài chính của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam- chi nhánh Thăng Long để tạo động lực cho người lao động. 51
PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 64
I. Mục tiêu, chiến lược phát triển của chi nhánh trong thời gian tới 64
1. Sứ mệnh phát triển và tầm nhìn của Techcombank 64
2. Giá trị cốt lõi 64
3. Mục tiêu đến năm 2010. 65
4. Sự phát triển về nguồn lực. 65
5. Yếu tố thành công. 65
6. Chiến lược thực hiện. 66
II. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động ở ngân hàng. 67
1. Hoàn thiện công tác trả lương và phụ cấp 67
2. Tăng các khoản phúc lợi và đảm bảo chi đúng, chi đủ 67
3. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc 68
4. Sử dụng và bố trí nhân lực phù hợp 69
5. Hoạt động đào tạo cần tiến hành thường xuyên, liên tục đảm bảo chất lượng 70
6. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc phải được đánh giá một cách khách quan, và liên tục 70
KẾT LUẬN 73
Tài liệu