Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1: Giới thiệu tổng quát về cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương 2

I. Quá trình ra đời và phát triển của BHXH tỉnh Hải Dương 2
II. Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Hải Dương 3
III, Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Hải Dương 5
1, Phòng Chế độ, chính sách 5
1.1, Chức năng 5
1.2, Nhiệm vụ và quyền hạn 5
2, Phòng Kế hoạch – Tài chính 6
2.1, Chức năng 6
2.2, Nhiệm vụ và quyền hạn 6
3, Phòng Thu 7
3.1. Chức năng 7
3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 7
4. Phòng Bảo hiểm tự nguyện 8
4.1. Chức năng 8
4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 8
5. Phòng Giám định y tế 9
5.1. Chức năng 9
5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 9
6. Phòng Công nghệ thông tin 10
6.1. Chức năng 10
6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 10
7. Phòng Tổ chức – hành chính 11
7.1. Chức năng 11
7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 11
8. Phòng kiểm tra 12
8.1 Chức năng 12
8.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 12
9. Phòng tiếp nhận – quản lý hồ sơ 13
9.1 Chức năng 13
9.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 13
10. Phòng Cấp và quản lý sổ, thẻ 14
10.1 Chức năng 14
10.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 14
Phần 2: Tình hình hoạt động của cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây 16
Phần 3: Phương hướng và nhiệm vụ trong năm tới của cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương
21

Tài liệu