Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I : VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
I - Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động
I.1/ Khái niệm vốn lưu động
I.2/ Thành phần vốn lưu động
I.3/ Vai trò của vốn lưu động
II - Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
II.1/ Quản lý và bẩo toàn vốn lưu động
II.2/ Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
a> Khái niệm và ý nghĩa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
b> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
c> Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI
I - Một số nét khái quát về Công ty
I.1/ Quá trình hình thành và phát triển
I.2/ Chức năng và nhiệm vụ
I.3/ Bộ máy tổ chức của Công ty
I.4/ Bộ máy kế toán của Công ty
II - Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty CPTBTM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm 1999,2000
II.1/ Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty
a> Nguồn vốn lưu động thường xuyên
b> Nguồn vốn lưu động tạm thời
II.2/ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
a> Khái quát cơ cấuTSLĐ
b> Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty
c> Sức sinh lời của vốn lưu động, hệ số thanh toán hiện thời và hệ số thanh toán nhanh
III - Một số vấn đề tồn tại trong việc sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại.
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI
Tài liệu