Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
Chương 1: Vai trò của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. 3
1.1. Khái niệm và đặc điểm. 3
1.2. Vai trò của phát triển cơ sở hạ tầng. 5
1.3. Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. 11
1.3.1. Nguồn vốn đầu tư trong nước. 11
1.3.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 12
Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trong thời gian qua. 14
2.1. Hệ thống giao thông vận tải. 14
2.2. Hạ tầng điện và viễn thông. 20
2.3. Hệ thống khu công nghiệp. 26
2.4. Các cơ sở hạ tầng khác. 30
Chương 3: Một số giải pháp tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. 32
3.1. Giải pháp chung. 32
3.2. Các giải pháp riêng. 33
KẾT LUẬN 35

Tài liệu