Information
Đề tài : Quy trình giao dịch tại SGDCK HỒ CHÍ MINH và sở giao dịch chứng khoán HÀ NỘI

A/ SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH :

1/ Thời gian giao dịch

Giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 9 trừ ngày nghỉ lễ theo quy định)
Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ:
• Đợt 1 :Từ 08h30 – 09h00 khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO)
• Đợt 2 :Từ 09h00 -10h15 khớp lệnh lien tục (LO)
• Đợt 3 từ 10h15 -10h30 khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC)
• Từ 10h30 -11h :giao dịch thoả thuận (PM)
• 11h :kết thúc giao dịch
• Đới với trái phiếu :từ 08h30 -11h giao dịch thoả thuận

2/Đơn vị giao dịch :

• Đơn vị giao dịch lô chẵn :10 cổ phiếu .CCQ
• Khối lượng giao dịch thoả thuận :từ 20.000 trở lên
Không quy định khối lượng đới với giao dịch thoả thuận

3/Đơn vị yết giá :

• Không quy định đơn vị yết giá đối với phương thức giao dịch thoả thuận
• Đối với phương thức khớp lệnh :
Mức giá Đơn vị yết giá
<= 49.900 100 đồng
50.000 -99.000 500 đồng
>= 100.000 1.000 đồng

Tài liệu