Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2
II. TỔNG QUAN VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG 2
1. lịch sử hình thành tập đoàn Y Dựơc Bảo Long 2
2/ Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Y Dược Bảo Long (Hà Nội) 4
3/ Bộ máy tổ chức công ty 4
III. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG 8
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp của 8
1.1/ lĩnh vực kinh doanh cửa doanh nghiệp 8
1.2/ Mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp 9
1.3 / Thị trường cửa doanh nghiệp 10
1.4/ Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp : khi nói tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp , cần phải nói tới : 11
1.5/ tình hình vốn và tài sản của công ty 12
1.6/ Nguồn nhân lực của công ty 13
2./ Thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiểp trong năm 2005 – 2006 13
3/ Mục tiêu và phương hướng của công ty cổ phần tập đoàn Y Dược Bảo Long 18
KẾT LUẬN 20

Tài liệu