Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
2
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VÀ BAO BÌ HANEL
3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 3
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 5
1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 5
1.2.2. Đặc điểm quy trình sản xuất tại Công ty 7
1.2.3. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 11
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 13
1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 13
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 14
PHẦN 2: TH ỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ BAO BÌ HANEL 22
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 22
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 25
2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 26
2.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 27
2.2.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán 28
2.2.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán 29
KẾT LUẬN 30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
PHỤ LỤC 32
Tài liệu