Information
MỤC LỤC
A.Lịch sử hình thành phòng giao dịch (PGD) Lê Trọng Tấn ngân hàng thương mại cổ phần AnBình Hà Nội(ABBANK)
2
1.Sơ lược về lịch sử hình thành ABBANK: 2
2.Lịch sử hình thành phòng giao dịch Lê Trọng Tấn: 2
3.Vị trí địa lí: 3
4. Sơ đồ tổ chức: 4
5.Phân tích theo mô hình SWOT: 5
B. Hoạt động chính của PGD Lê Trọng Tấn năm 2007 6
1. Huy động vốn: 6
2. Tín dụng: 7
2.1. Khách hàng cá nhân: 7
2.1.1. Cho vay tiêu dùng: 7
2.1.2. Cho vay sản xuất kinh doanh: 7
2.1.3. Cho vay mua và sửa chữa nhà cửa: 7
2.1.4. Cho vay mua ô tô: 8
2.1.5. Cho vay du học: 8
2.1.6. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá: 8
2.1.7. Cho vay cổ phần hoá: 8
2.2. Khách hàng doanh nghiệp: 9
3. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2007: 10
C. Kế hoạch kinh doanh năm 2008 của PGD Lê Trọng Tấn 11
1.Kinh doanh: 11
1.1. Công tác tiếp thị PR 11
1.2. Khách hàng: 11
1.3. Sản phẩm dịch vụ: 12
1.3.1. Sản phẩm đối với doanh nghiệp: 12
1.3.2. Sản phẩm đối với cá nhân: 13
2. Yêu cầu chung với các bộ phận: 13
2.1. Chăm sóc khách hàng: 13
2.2. Công tác kế toán: 13
2.3. Công tác dịch vụ ngân quỹ: 13
2.4. Hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế: 13
2.5. Hành chính văn thư: 13
2.6. Cơ sở vật chất: 13
3. Kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến trong năm 2008 13

Tài liệu