Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP 2
PHẦN I: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
2
I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ TRUNG GIÃ 2
II.HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUYỀN HẠN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ UBND: 3
1.Bộ máy tổ chức 3
2. Chức năng, nhiệm vụ 4
a. Những quy định chung: 4
b. Chức năng: 5
c. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND 5
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận trong UBND xã 7
a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND 7
c. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch khối văn hóa - xã hội 8
III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 13
1.Công tác xây dựng chính quyền. 13
2.Kết quả thực hiện trong những năm qua. 13
a..Trên lĩnh vực kinh tế 14
b.Lĩnh vực công tác văn hóa xã hội 15
c. Công tác quốc phòng an ninh 16
3. Những thuận lợi và khó khăn 17
a. Thuận lợi 17
b. Khó khăn 17
4.Phương hướng nhiệm vụ của địa phương trong những năm tới 19
PHẦN II:NỘI DUNG MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU 21
I.TÀI LIỆU CỦA ĐỊA PHƯƠNG: 21
1. Các nguồn lực để phát triển địa phương 21
2. Điều kiện phát triển kinh tế địa phương 21
3. Mục tiêu phát triển Kinh tế – Xã hội đến năm 2010 của địa phương 21
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng các năm 2004, 2005, 2006, 2007 22
5. Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong các năm 2005, 2006, 2007, 2008 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23
Tài liệu