Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
I. Thực trạng ngành dệt may Việt Nam 2

1.1. Thị trường dệt may 2
1.2. Thiết bị công nghệ ngành Dệt may 6
1.3. Nguyên liệu cho ngành Dệt may 6
1.4. Mặt hàng Dệt may 7
1.5. Lao động ngành Dệt may 9
II. Định hướng phát triển công nghiệp Dệt may Việt Nam 10
2.1. Quan điểm phát triển 10
2.1.1. Một số quan điểm phát triển ngành dệt may 10
2.1.2. Một vài chính sách của Đảng và Nhà nước đối với ngành Dệt may 13
2.2. Định hướng phát triển ngành Dệt may 15
2.2.1. Giải pháp về thị trường 15
2.2.2. Giải pháp về cơ cấu sử dụng 19
2.2.3. Giải pháp về thiết bị công nghệ 20
2.2.4. Giải pháp về lao động 26
Kết luận 29
Tài liệu