Information
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ
BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại 3
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 3
1.1.2 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3
1.2 Dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại 6
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 6
1.2.2 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 10
1.2.3 Phạm vi và giới hạn bảo lãnh 17
1.2.4 Điều kiện và quy trình bảo lãnh 19
1.2.5 Phát triển dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại 22
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng
thương mại 26
1.3.1 Nhân tố chủ quan 26
1.3.2 Nhân tố khách quan 30
Chương 2 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT NAM HÀ NỘI 33
2.1 Khái quát về Chi nhánh NHĐT&PT Nam Hà Nội 33
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHĐT&PT
Nam Hà Nội 33
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHĐT&PT Nam Hà Nội 35
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHĐT&PT
Nam Hà Nội 39
2.2 Thực trạng dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh NHĐT&PT
Nam Hà Nội 44
2.2.1 Thực trạng dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh NHĐT&PT
Nam Hà Nội 44
2.2.2 Phân tích sự phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh
NHĐT&PT Nam Hà Nội 51
2.3 Đánh giá thực trạng dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh NHĐT&PT
Nam Hà Nội 57
2.3.1 Kết quả đạt được 57
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 57
Chương 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI
CHI NHÁNH NHĐT&PT NAM HÀ NỘI 61

3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh NHĐT &
PT Nam Hà Nội 61
3.1.1 Định hướng phát triển chung 61
3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ bảo lãnh 62
3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh NHĐT&PT
Nam Hà Nội 63
3.2.1 Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ bảo lãnh 63
3.2.2 Hoàn thiện và cải tiến quy trình bảo lãnh 64
3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng 65
3.2.4 Ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại 68
3.2.5 Nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của cán bộ
ngân hàng 69
3.2.6 Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 70
3.3 Một số kiến nghị 71
3.3.1 Kiến nghị với NHĐT&PT Việt Nam 71
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 73
3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng 75
KẾT LUẬN 77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78


Tài liệu