Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I – Nguyên nhân tham nhũng và tác hại của nó 3

I. Khái niệm về tham nhũng 3
II. Hành vi và một số phương thức thực hiện hành vi
tham nhũng 4
III. Tác hại của tham nhũng 7
IV. Nguyên nhân của tệ tham nhũng 13
Chương II – Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 20
I. Sơ lược về thực trạng tham nhũng trên thế giới hiện nay 20
II. Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 22
III. Thực trạng chống tham nhũng ở Việt Nam 27
Chương III – Các giải pháp chống tham nhũng ở nước ta 31
I. Vai trò của các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 31
II. Các giải pháp đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc 32
III. Chống tham nhũng, cách làm của cha ông ta ngày xưa 34
IV. Các giải pháp chống tham nhũng hiện nay của Đảng ta 35
Kết luận 44
Tài liệu