Information
A- LỜI MỞ ĐẦU

Như chúng ta đã biết, lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau và nền kinh tế thế giới đã trải qua nhiều mô hình kinh tế khác nhau như : kinh tế tự nhiên , kinh tế hàng hoá , kinh tế kế hoạch hoá , kinh tế thị trường. Trong số các mô hình kinh tế đó , kinh tế thị trường , mặc dù còn có những hạn chế và khuyết tật nhưng lại tỏ ra năng động , phù hợp với trình độ phát triển kinh tế hiện nay của nhiều nước trên thế giới . Có thể nói , hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều hướng nền kinh tế của mình theo mô hình kinh tế thị trường hiện đại với những đặc trưng riêng phù hợp điều kiện của từng nước như kinh tế thị trường mang màu sắc của Trung Quốc , kinh tế thị trường tự do ở Mỹ, kinh tế thị trường xã hội của Đức...Rõ ràng là , kinh tế thị trường đã trở thành trào lưu , thành xu hướng chung của nền kinh tế thế giới ngày nay .
Ngay từ lúc mới phát triển , chủ nghĩa Mac-Lênin cũng đưa ra các lý luận của mình về kinh tế thị trường , mặc dù những lý luận đó còn chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế. Tuy vậy , chủ nghĩa Mac-Lênin cũng chỉ ra rằng : kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa không có gì mâu thuẫn với nhau; kinh tế thị trường không phải là một chế độ chính trị xã hội và do đó , kinh tế thị trường không phải là tiêu thức để phân biệt chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản . Cả Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội đều sử dụng những ưu điểm của kinh tế thị trường để phát triển kinh tế, kinh tế thị trường giống như một bánh xe của lịch sử mà cả Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội đều dùng.
Nắm bắt được xu hướng vận động chung của nền kinh tế thế giới và vận dụng lí luận của chủ nghĩa Mac-Lênin về kinh tế thị trường , Đảng cộng sản Việt Nam đã công bố và tiến hành chủ trương xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu làm cho dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , văn minh . Đường lối phát triển kinh tế này đã được thể hiện rõ trong phương hướng, mục tiêu của các văn kiện Đại hội Đảng từ Đại hội V đến nay.Do đó , em đã chọn đề tài nghiên cứu là :
“Lí luận Mac-Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng lí luận đó để xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”.
Do trình độ hiểu biết và nhận thức có hạn nên trong bài làm còn mắc phải nhiều sai sót , em mong cô chỉ bảo và lượng thứ ! .
Tài liệu