Information
MỤC LỤC
I/ Khái quát về doanh nghiệp 1

1. Lịch sử hình thành 1
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh hiện nay 3
3. Các nguồn lực của doanh nghiệp 4
4. Phương hướng phát triển doanh nghiệp 6
II/ Những yếu tố của môi trường vi mô 7
1. Thị trường và khách hàng của Doanh nghiệp 7
2. Đặc điểm của thị trường nói chung, thị trường mục tiêu nói riêng, đặc điểm về địa lý, nhân khẩu (đối tượng mua nào? người mua mục tiêu?) 12
3. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường 13
III/ Những yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô có ảnh hưởng đến KD và đến hoạt động marketing 19
1. Những yếu tố thuộc về nhân khẩu 19
2. Những yếu tố kinh tế 19
3. Những yếu tố chính trị, pháp luật 21
4. Yếu tố văn hoá 22
5. Phát hiện và phân tích những yếu tố đặc thù khác 23
IV/ Kết quả kinh doanh và hoạt động marketing của doanh nghiệp 24
1. Kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây 24
2. Thực trạng hoạt động marketing của doanh nghiệp 25
KẾT LUẬN 33
Tài liệu