Information
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương 1: Quá trình hình thành – phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần kim khí Hà Nội 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
1.2. Nguồn vốn kinh doanh của Công ty. 5
2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của công ty 5
2.1.Chức năng. 5
2.2. Nhiệm vụ 6
3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 7
4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 10
4.1. Kế toán tại các đơn vị phụ thuộc. 10
4.2. Phòng tài chính - kế toán của Công ty Kim khí Hà Nội. 11
4.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty Kim khí Hà Nội. 13
Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội. 16
1. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty. 16
1.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh. 16
1.2 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh. 17
1.3. Mô tả quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 19
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. 20
2.1.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua. 20
2.2.Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty. 22
3. Phân tich một số chỉ tiêu tài chính căn bản. 24
3.1.Tình hình cơ cấu tài sản nguồn vốn. 24
3.2.Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. 25
3.3.Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. 26
4.Đội ngũ cán bộ công nhân và chính sách của công ty. 27
Phần3: Những đánh giá chung, định hướng , giải pháp phát triển của công ty Cổ phần kim khí Hà Nội. 27
1. Dánh giá chung về môi trươn kinh doanh của Công ty. 27
1.1. Thuận lợi. 28
1.2.Khó khăn. 29
2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 29
3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 32
Kết luận 32
Tài liệu