Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT 2

1. Nghệ thuật quản trị kinh doanh là nghệ thuật dùng người – Một loại nghệ thuật cao hơn hẳn các nghệ thuât khác. 2
1.1.Tại sao nghệ thuật dùng người là một loại nghệ thuật cao hơn hẳn các loại nghệ thuật khác ? 2
1.2. Hai mặt tồn tại trong con người 2
1.3. Sử dụng con người nên ở mức trọng dụng 5
PHẦN THỨ HAI 9
Nội dung các phương pháp tác động chủ yếu vào con người trong QTKD 9
2.1.Các phương pháp giáo dục ,vận động ,tuyên truyền . 9
2.2.Các phương pháp hành chính 10
2.3.Các phương pháp kinh tế. 13
2.4.Lý do (sự cần thiết) phải vận dụng tổng hợp 15
KẾT LUẬN 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

Tài liệu