Information
MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2
1.1.1 Lịch sử hình thành 2
1.1.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 2
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4
1.2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 4
1.2.2. Các phòng ban, chức năng, nhiệm vụ 5
1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 5
1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh 6
1.4 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty 8
PHẦN 2: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI VINACONEX-1 9
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 9
2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại cụng ty Vinaconex-1 10
2.2.1 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 10
2.2.2. Đặc điểm về chứng từ. 12
2.2.3. Đặc điểm về tài khoản 12
2.2.4 Đặc điểm về BCTC 12
2.3. Đặc điểm, phân loại một số phần hành kế toan cơ bản tại cong ty Vinaconex-1 12
2.3.1 K T nguyên vật liệu. 12
2.3.2Kế toán tài sản cố định 14
PHẦN 3 18
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VINACONEX-1 18

3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG 18
3.1.1 Ưu điểm 18
3.1.2 Nhược điểm 19
3.2 Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 20
KẾT LUẬN 22
Tài liệu