Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 6
1.2.1. Nội dung giá thành sản phẩm 6
1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm 6
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
1.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
1.5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9
1.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
1.5.2. Phân biệt giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.6. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 10
2. Nội dung cơ bản của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
2.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 11
2.1.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất thực hiện kế toán tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 11
2.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16
2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 18
2.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp 18
2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương 18
2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức 19
2.3. Các phương pháp tính giá thành 19
2.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 20
2.3.2. Phương pháp tính giá thành phân trước 20
2.3.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 22
2.3.4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 23
2.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ 23
2.3.6. Phương pháp loại trừ chi phí 24
2.3.7. Tính giá thành định mức của sản phẩm 24
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18/4 25
1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty 25
1.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty 25
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 28
1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 30
1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 33
1.4.1 Phân xưởng nhựa 33
1.4.2. Phân xưởng may 34
1.4.3. Phân xưởng màng 34
1.5. Khái quan một số phân hành kế toán của Công ty 34
2. Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty 36
2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 36
2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 37
2.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 37
2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38
2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 42
2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 45
3. Công tác kế toán giá thành ở Công ty 50
3.1. Đối tượng tính giá thành 50
3.2. Đánh giá sản phẩm làm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở phân xưởng nhựa 51
3.2.1. Đánh giá sản phẩm làm dở 51
3.2.2. Tính giá thành sản phẩm 51
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 54
1. Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18/4. 54
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 56
2.1. Kiến nghị 1 56
2.2. Kiến nghị 2 57
2.3. Kiến nghị 3 58
2.4. Kiến nghị 4 60
2.5. Kiến nghị 5 60
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
Tài liệu