Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 2

1.2 Các phương pháp tính chỉ số giá chứng khoán. 2
1.2.2 Chỉ số giá bình quân gia quyền giá trị 2
1.2.3 Chỉ số giá bình quân Laspeyres 2
1.2.4 Chỉ số giá bình quân Paascher 2
1.2.5 Chỉ số giá bình quân Fisher 2
1.3 Ưu nhược điểm của từng loại quyền số 2
1.4 Phương pháp tính chỉ số VN-Index trên TTCK Việt Nam 2
1.5 Nguyên nhân gây ra tính không liên tục trong quá trình tính toán chỉ số giá chứng khoán. 2
1.6 Kỹ thuật trừ khử tính không liên tục trong quá trình tính toán chỉ số giá chứng khoán. 2
1.6.1 Bớt cổ phiếu khỏi rổ đại diện 2
1.6.2 Thêm cổ phiếu vào rổ đại diện 2
1.6.3 Thay cổ phiếu trong rổ đại diện 2
1.6.4 Tách cổ phiếu trong rổ đại diện 2
1.6.5 Gộp cổ phiếu trong rổ đại diện. 2
1.6.6 Cổ phiếu giao dịch trong ngày không hưởng cổ tức. 2
1.6.7 Thưởng tiền mặt cho cổ đông và thưởng cổ phiếu để tăng vốn 2
1.6.8 Phát hành chứng quyền để tăng vốn 2
1.6.9 Phát hành thêm cổ phiếu đang niêm yết. 2
PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHUỖI LỢI SUẤT CỦA CHỈ SỐ GIÁ 2
CHỨNG KHOÁN VN- INDEX

2.2 Biểu đồ chuỗi chỉ số giá chứng khoán VN-Index 2
2.3 Biểu đồ chuỗi lợi suất chỉ số giá chứng khoán R 2
2.4 Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test ) 2
2.5 Lược đồ tương quan và mô hình ARIMA của chuỗi R 2
2.6 Ước lượng mô hình ARIMA 2
2.7 Đồ thị phần dư của mô hình ARMA (1,6) của R 2
2.8 Lược đồ tương quan bình phương các phần dư mô hình ARMA(1,6) 2
2.9 Ước lượng sự biến động của lợi suất R mô hình ARCH 2
2.10 Ước lượng sự biến động của lợi suất R mô hình GARCH 2
2.11 Kiểm định hiệu ứng đòn bẩy với chuỗi lợi suất R 2
2.12 Mô hình Garch M 2
2.13 Mô hình cơ cấu T- Garch ( The component GARCH ) 2
2.14 Mô hình cấu thành đối xứng (ASYMMETRIC COMPONENT) 2
PHẦN 3: ĐỘNG THÁI CỦA CHỈ SỐ GIÁ VN – INDEX 2
TỪ 28/07/2000 ĐẾN 25/04/2006
3.1 Thời kỳ 28/07/2000 đến 25/06/2001 2
3.2 Thời kỳ 25/06/2001 đến 08/03/2002 2
3.3 Thời kỳ 08/03/2002 đến 24/10/2003 2
3.4 Thời kỳ 24/10/2003 đến 01/04/2004 2
3.5 Thời kỳ 01/04/2004 đến 26/08/2005 2
3.6 Thời kỳ 26/08/20065đến 25/04/2006 2
KẾT LUẬN 2
MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ 2
PHỤ LỤC 2
Phụ lục 1. Một vài chỉ số giá chứng khoán trên thế giới 2
 Chỉ số Hangseng (HSI) Hồng Công. 2
 Chỉ số Dow Jone của Mỹ( Dow Jone Average) 2
 Chỉ số NASDAQ của Mỹ 2
 Chỉ số NYSEI của Mỹ 2
 Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 2
 Chỉ số KOSPI tổng hợp của Hàn Quốc. 2
Phụ lục 2. 10 sự kiện nổi bật trên TTCK Việt Nam năm 2005 2
Phụ lục 3. Các sự kiện trong và ngoài nước. 2
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
Tài liệu