Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 2

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2
1. Lý luận về khoa học 2
1.1. Khái niệm về khoa học 2
1.2 Đặc điểm khoa học 2
2. Lý luận về công nghệ 2
2.1 Khái niệm công nghệ 2
2.2 Đặc điểm công nghệ 3
3. Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ 3
4. Đổi mới và chuyển giao công nghệ 4
II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP 4
1. Khái niệm công nghiệp 4
2. Vai trò công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 5
3. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp 6
3.1 Các đặc trưng về mặt kĩ thuật sản xuất của công nghiệp được thể hiện ở các khía cạnh chủ yếu sau. 7
3.2 Đặc trưng kinh tế xã hội của sản xuất 7
4. Vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển công nghiệp 8
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 10
I. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO KHU VỤC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 10
1. Nhân tố con người 10
2. Giáo dục và đào tạo 10
3. Đội ngũ cán bộ khoa học và nguồn lao động có tay nghề cao. 11
4. Nguồn vốn cho sự phát triển khoa học và công nghệ 12
II. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 12
1. Khoa học công nghệ là động lực phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 12
2. Khoa học công nghệ thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. 13
3. Khoa học công nghệ thúc đẩy quá trình phân công lao động, làm thay đổi sâu sắc phương thức lao động của con người. 15
4. Khoa học công nghệ góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. 15
III. THÀNH CÔNG, THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 17
1. Lợi thế của nước đi sau. 17
2. Thành công khi áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp ở Việt Nam. 17
IV. MỘT SỐ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI KHI ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 19
1. Một số hạn chế 19
2. Nguyên nhân của những hạn chế. 21
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ KHCN TRONG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 23
I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA MỘT SỐ NƯỚC 23
1. Chiến lược phát triển KHCN của Trung Quốc 23
2. Chính sách phát triển KHCN của Hàn Quốc 24
III. GIẢI PHÁP 26
KẾT LUẬN 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
Tài liệu