Information
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I- Lý luận chung về chính sách tiền tệ
2
I- Khái niệm về chính sách tiền tệ và mục tiêu của chính sách tiền tệ. 2
1. Khái niệm: 2
2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ. 2
2.1. Kiểm soát lạm pháp - ổn định giá trị đồng tiền. 2
2.2. Giải quyết việc làm, tăng trưởng kinh tế. 3
II- Mối quan hệ giữa các mục tiêu của chính sách tiền tệ. 3
III- Công cụ của chính sách tiền tệ. 4
1. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 4
2. Lãi suất chiết khấu, tài chiết khấu. 4
3. Nghiệp vụ thị trường mở. 5
4. Quản lý lãi suất tín dụng của các Ngân hàng thương mại. 5
5. Quản lý hạn mức tín dụng của Ngân hàng thương mại. 5

Phần II- Mục tiêu chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 6
I- Đánh giá chung. 6
II- Đánh giá thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ. 6
1.Thắt chặt đúng mức lượng tiền cung ứng để kiềm chế lạm phát. 7
2. Thực thi chính sách lãi suất thực dương. 8
3. Điều hành chính sách tỷ giá theo quan hệ cung - cầu ngoại tệ. 8
4. Hạn chế phát hành tiền cho bù đắp bội chi ngân sách. 8
III- Thực hiện mục tiêu chặn đà giảm sút kinh tế. 8
IV- Mục tiêu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay. 10

Phần III- Định hướng và các giải pháp thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay.
11
I- Giải pháp chung. 11
II- Giải pháp cụ thể. 11
1. Quản lý lượng tiền cung ứng. 11
2. Sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất. 13
3. Chính sách quản lý ngoại hối và tỷ giá hối đoái. 13
4. Tạo môi trường thuận lợi. 14
5. Phối hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô khác. 14
Tài liệu