Information

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ & CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
3
I.Chính sách tiền tệ và mục tiêu đặt ra cho chính sách tiền tệ 3
1. Chính sách tiền tệ 3
2. Vai trò của Ngân hàng trung ương trong quá trình kiểm soát lượng tiền 4
3. Hệ thống mục tiêu của chính sách tiền tệ. 6
II. Công cụ của chính sách tiền tệ. 9
1. Công cụ gián tiếp. 9
2. Công cụ trực tiếp 13
PHẦN II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG THỜI GIAN TỪ NHỮNG NĂM 90 ĐẾN NAY 16
I. Vài nét về tình hình hoạt động của NHNN Việt Nam trong thời gian qua. 16
II. Thực trạng sử dụng công cụ chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam trong những năm 90 trở lại đây. 17
1. Về lãi suất 17
3. Chính sách tái cấp vốn. 19
3. Tỷ giá 20
4. Dự trữ bắt buộc. 22
5. Nhiệp vụ thị trường mở (NVTTM) 24
PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 26
I. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ để điều tiết kinh tế ở các nước tư bản hát triển. 26
1. Quá trình sử dụng các công cụ để điều tiết kinh tế của hê thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ(FED) 26
2. Quá trình sử dụng những công cụ của chính sách tiền tệ của NHTW Pháp( BDF) 27
3. Quá trình sử dụng công cụ CSTT của NHTW NHật Bản( BOJ) 27
4. Quá trình sử dụng công cụ chính sách tiền tệ của NHTW Hàn Quốc( BOK) 28
5. Bài học rút ra từ quá trình điều tiết công cụ chính sách tiền tệ ở các nước tư bản phát triển. 29
II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ CSTT ở Việt Nam. 29

KẾT LUẬN 33

DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO 34

Tài liệu