Information

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2
I. Giới thiệu chung về Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
2
II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
III. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 4
1. Chức năng 4
2. Nhiệm vụ 4
IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà trong thời gian qua
5
PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 9
I. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 9
II. Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 13
PHẦN III: CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 14
I. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất của Công ty 14
II. Đánh giá về cơ cấu sản xuất của Công ty 15
PHẦN IV: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 16
I. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 16
II. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 16
PHẦN V: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY 20
I. Ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp 20
II. Công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
PHẦN VI : CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
I. Phân tích công việc 35
II. Tổ chức tuyển chọn nhân viên 37
III. Những nội dung chính về tuyển chọn lao động trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
40
IV. Định mức lao động và năng suất lao động 42
V. Tình hình lao động và tiền lương tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
44
VI. Các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động trong Công ty
48
[B]PHẦN VII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH
I. Quản trị chất lượng 51
II. Quản trị chất lượng ở Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
53
III. Quản trị máy móc thiết bị 57
PHẦN VIII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

I. Quản trị vốn cố định, vốn lưu động 59
II. Nguồn tài trợ Công ty 62
III. Doanh thu, lợi nhuận 64
IV. Phân tích báo cáo tài chính Công ty 65
PHẦN IX: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẬT TƯ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

I. Công tác mua sắm, dự trữ vật tư kỹ thuật 74
II. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư trong sản xuất của Công ty 75
PHẦN X: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

76
I. Đặc điểm công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp của Công ty 76
II. Mục tiêu của công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty 77
III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty 77
PHẦN XI: QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
83
I. Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của Công ty 83
II. Công tác Marketing của Công ty
PHẦN XII: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

I. Về cơ cấu tổ chức
II. Về hoạch định chiến lược
III. Về quản trị nhân lực
IV. Về quản trị kỹ thuật
V. Về quản trị tài chính
VI. Về quản trị vật tư kỹ thuật
VII. Về quản trị tác nghiệp 84

Tài liệu