Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPTM XNK NAM THĂNG LONG 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2
1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình xuất khẩu tại công ty 3
1.2.1.Lĩnh vực kinh doanh 3
1.2.2.Quy trình xuất khẩu tại công ty 3
1.3.Mô hình tổ chức bộ máy quản lý trong công ty. 3
1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý. 3
1.3.2 Đặc điểm và chức năng của một số phòng ban. 3
1.4.Đặc điểm bộ máy kế toán và hình thức kế toán của công ty 4
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 4
1.4.2 Chính sách kế toán tại công ty. 5
1.4.3 Hình thức kế toán. 5
1.4.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2008 và 2009 5
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTM XNK NAM THĂNG LONG 7
2.1. Kế toán vốn bằng tiền 7
2.1.1.Kế toán tiền mặt. 7
2.1.1 Kế toán tiền gửi ngân hàng 7
2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 8
2.2.1 Hình thức trả lương trong công ty 7
2.2.2 Các khoản trích theo lương 9
2.2.3 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 9
2.3. Kế toán TSCĐ 10
2.3.1 Phân loại TSCĐ. 10
2.3.2 Kế toán chi tiết TSCĐ. 10
2.3.3 Kế toán tăng giảm TSCĐ. 10
2.3.4. Kế toán khấu hao TSCĐ. 12
2.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 12
2.4.1. Kế toán bán hàng 12
2.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 14
2.4.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 14
2.4.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 15
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTM XNK NAM THĂNG LONG 17
3.1. Kết quả thu được qua thực tế thực tập. 17
3.2. Một số nhận xét về công tác kế toán tại công ty CPTM XNK Nam Thăng Long. 17
3.2.1.Ưu điểm. 17
3.2.2.Những điểm hạn chế. 18
KẾT LUẬN
Tài liệu