Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ CỦA NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 3

1.1 Khái niệm chung về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 3
1.2. Một số nét về lịch sử lập pháp hình sự của Nhà Nước ta đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 5
1.2.1 Giai đoạn 1945-1954 6
1.2.2 Giai đoạn từ 1954-1975 7
1.2.3 Giai đoạn 1975-1985 10
1.2.3 Giai đoạn 1985 đến nay 11
CHƯƠNG 2: TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 140 BLHS 1999 18
2.1. Các dấu hiệu pháp lý cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 18
2.1.1. Về khách thể của tội phạm. 18
2.1.2. Mặt khách quan của tội phạm 21
2.1.3. Chủ thể của tội phạm 29
2.1.4. Mặt chủ quan của tội phạm 31
2.2. Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với một số tội phạm khác có dấu hiệu gần gũi 34
2.2.1 Phân biệt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 34
2.2.2. Phân biệt với tội tham ô tài sản. 36
2.3 Về hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 37
CHƯƠNG 3: MỘT SÔ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 49
3.1. Thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản những năm gần đây 49
3.1.1. Các số liệu thống kê về tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 49
3.1.2 Một số vướng mắc trong thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS mấy năm gần đây. 50
3.2. Nguyên nhân của vướng mắc và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của thực tiễn áp dụng Điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 57
3.2.1. Nguyên nhân của vướng mắc 57
3.2.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của thực tiễn áp dụng Điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 58
KẾT LUẬN 61
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
Tài liệu