Information
MỤC LỤC
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
4
1. Sự cần thiết của việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 4
1.1. Khái niệm về GCN QSDĐ. 4
1.2. Sự cần thiết cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 4
2. Quy định của pháp luật về cấp GCN. 6
2.1. Đối tượng được cấp GCN. 6
2.2 Trình tự thực hiện cấp GCN. 6
2.3. Căn cứ xét cấp GCN. 7
2.4. Thẩm quyền cấp GCN. 8
Chương II: TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GCN, THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ TẠI MỘT SỐ THÀNH PHỐ. 10
1. Tình hình chấp hành pháp luật về cấp GCN. 10
1.1. T ình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cấp GCN. 10
2. Kết quả cấp GCN: 14
2. Thực trạng thực hiện các quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại thành phố HÀ NỘI. 17
Chương III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 20
1. Kết quả đạt được. 20
2. Tác động của tình hình cấp GCN. 22
3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký, cấp GCN. 24
4. Nguyên nhân chủ yếu của việc cấp GCN chậm. 25
Chương IV: KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 30
1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách , pháp luật về đất đai: 30
2. Hoàn chỉnh bộ máy quản lý, nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn. 32
3. Tăng nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý đất đai. 33
4. Thực hiện việc đăng ký cho tất cả các trường hợp đang sử dụng đất mà chưa đăng ký. 33
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật đất đai dưới nhiều hình thức . 33
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp GCN. 34

Tài liệu