Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Phần I 3
những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3

I. Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 3
1- Khái niệm 3
2- ý nghĩa 3
3- Mục tiêu phân tích tài chính 3
3.1- Đối với các nhà quản trị 3
3.2- Đối với các nhà đầu tư 4
3.3- đối với người cho vay 5
II- Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính 5
1- Tài liệu phân tích tài chính 5
2- Phương pháp phân tích tài chính 6
2.1- Phương pháp so sánh 6
2.2- Phương pháp phân tích tỷ lệ 6
2.3- Phương pháp phân tích tài chính Dupont 7
IIi- Quy trình và nội dung phân tích tài chính 7
1- Quy trình phân tích tài chính. 7
2 - Nội dung phân tích tài chính 8
2.1- Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán 8
2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
2.3- Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 9
2.4- Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. 11
2.5- Phân tích chỉ tiêu tài chính trung gian 20
Phần II 22
phân tích Thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Đá mài hải dương 22

I- Giới thiệu Công ty 22
1- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 22
2- Khái quát bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty 23
2.1- Tổ chức quản lý 23
2.2- Đặc điểm quy trình, công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 28
3- Các bộ phận phân xưởng có chức năng và nhiệm vụ như sau 30
3.1- Phân xưởng khai thác quặng Bauxit: có nhiệm vụ khai thác quặng Bauxit tại mỏ ở xã Phú Thứ – Huyện Kinh Môn mang về Công ty tuyển chọn ra quặng Bauxit. 30
3.2- Phân xưởng luyện quặng Bauxit 30
3.3- Phân xưởng chế biến : Có 2 bộ phận 31
3.4- Phân Sản xuất chất dính 31
3.5- Phân xưởng hoàn chỉnh 32
3.6- Phân xưởng cơ khí 32
3.7- Tổ chế thử 32
III- phân tích Thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 32
1- Các báo cáo tài chính cơ bản của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 33
1.1- Bảng cân đối kế toán 33
1.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 33
2- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán 34
2.1- Phân tích chung tình hình tài sản của Công ty 34
2.2- Phân tích chung tình hình nguồn vốn của Công ty 37
3- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh: 41
4- Phân tích tình hình vốn lưu động và bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 45
4.1- Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 45
4.2- Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 45
5- Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty 48
5.1- Phân tích tình hình thanh toán của Công ty; 48
4.2-Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty 51
4.3- Hệ số hoạt động kinh doanh 54
5- Phân tích tình hình đầu tư và khả năng hoạt động của Công ty (khả năng cân đối vốn) 56
5.1-Nhóm chỉ tiêu phân tích tình hình đầu tư 56
5.2- Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động 60
6- Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh 63
7- Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian 66
III- Đánh giá về thực trạng tài chính tại cổ phần Đá mài Hải Dương. 67
1- Những mặt mạnh. 67
2, Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương. 68
Phần III 70
Giải pháp làm lành mạnh hơn tình hình tài chính cho Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 70

I- Phương hướng phát triển của Công ty 70
1- Thành tựu 70
2- Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới 71
II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG. 72
1- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 72
1.1- Đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng doanh thu và hạn chế hàng tồn kho. 72
1.2- Tăng cường nguồn vốn kinh doanh 75
1.3- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 76
2- Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương. 79
2.1- Tổ chức tốt công tác kế toán 79
2.2- Hoàn thiện nội dung và công tác phân tích tài chính 80
2.3- Đào tạo cán bộ cho hoạt động phân tích 81
3- Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện những giải pháp nêu trên. 82
KẾT LUẬN 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
Tài liệu